Pasūtīšanas nasacījumi.

Pasūtot skolas formas jūs piekritāt sekojošiem nosacījumiem.

Šīs līgums stājās spēkā, ja fiziskā vai juridiskā persona,turmāk tekstā «Pasūtītājs», veic pasūtījumu www.elmosa.lv vai elmosa.lv mājaslapā, un tādā veidā noslēdz līgumu ar SIA " KOROS", turmāk tekstā "Izpildītājs", PVN maksātāja Nr.: LV40003184937, juridiskā adrese: Artilērijas iela 8, Rīga.

1. NOTEIKUMU BŪTĪBA

1.1. Pasūtītājs pasūta individuālo skolas formu, un apņēmas apmaksāt pasūtījumu, bet Izpildītājs pieņem pasūtījumu un apņēmās izgatavot Pasūtītāja pasūtījumu.

1.2. Līgums stājas spēkā tiklīdz Pasūtītājs aspstiprina šos noteikumus pie pasūtījuma veikšanas.

2. PASŪTĪJUMA OBJEKTS UN TĀ IZGATAVOŠANAS TERMIŅŠ

2.1. Pasūtītājs apliecina, ka ir izvēlējies pasūtījuma objektu, ir izlasījis visus aprakstus un Pasūtītājam ir pilnībā skaidrs kas tiek pasūtīts, kā arī apzinās ka pasūtījums tiek taisīts pēc individālā pasūtījuma.

2.2. Cenā iekļauts tikai tas, kas ir norādīts preces aprakstā un nekāda veida citi pakalpojumi vai preces, ka arī nav iekļautas piegādes izmaksas.

2.3 Piegādes izmaksas var tikt piemērotas, par ko Pasūtītajs tiek informēts pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

2.4. Izpildītājs izgatavo un nodod Pasūtītājam Izstrādājumus līdz 2024. gada 5. Septembrim, ja Pasūtītājs ir veicis pasūtījumu periodā no 15. maija līdz 15. jūlijam.

2.5. Izpildītājs izgatavo un nodod Pasūtītājam Izstrādājumus līdz 2024.gada 15. Oktobrim, ja Pasūtītājs ir veicis pasūtījumu periodā no 16. jūlija līdz 1. augustam.

2.6. Izpildītājs izgatavo un nodod Pasūtītājam Izstrādājumus līdz 2024.gada 30. Oktobrim, ja Pasūtītājs ir veicis pasūtījumu periodā no 2. augusta līdz 31. septembrim.

2.7. Izpildītājs ir tiesīgs izgatavot un nodot Pasūtītājam Izstrādājumus divu mēnešu laikā, ja Pasūtītājs ir veicis pasūtījumu periodā no 1. oktobra līdz nākoša gada 14. maijam.

2.8. Ja Pasūtītājs pasūta izstrādājumus ar statusu "ir noliktavā", Izpildītājs nodod Pasūtītājam pasūtījumu no 1 līdz 15 dienu laikā no apmaksas saņemšanas dienas.

2.9. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja izvēli, tai skaitā par izmēru, krāsas vai modeļa izvēli.

3. PASŪTĪJUMA CENA UN NORĒĶINĀŠANĀS KĀRTĪBA

3.1. Pasūtītājs apņēmās apmaksāt Izpildītājam 100% priekšapmaksu.

3.2. Veicot pasūtījumu periodā no 15. maija līdz 15. jūnijam Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties 50% priekšapmaksas kārtību. Tadā gadijumā 1. maksājumu ir jāveic 3 darba dienu laikā no pasūtījuma pieņemšanas dienas un otro maksājumu daļu javeic līdz tekoša gada, 1. augustam.

4. PASŪTĪJUMA IZGATAVOŠANA, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

4.1. Izpildītājam Pasūtītāja pasūtījuma izpildei ir tiesības piesaistīt trešās personas.

4.2. Ja Pasūtītājs nav ievērojis pasūtījuma kopējās naudas summas apmaksas kārtību, tai skaitā termiņu, tad pasūtījumu jānoformē no jauna.

4.3. Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pasūtījumu tikai gadijumā ja Izpildītājs ir saņēmis rēķina pilnās summas apmaksu.

4.4. Ja Pasūtītājs nepieņem Izstrādājumus ar Izpildītāju noteiktajā termiņa, par ko Pasūtītājs tiek informēts ar e-pastu, Izpildītājs, neuzņemoties nejaušības risku, uzglabā tos līdz 30 (trīsdesmit) dienām, pēc kurām līgums tiek uzskatīts par lauztu un Izpildītājs ir tiesīgs Izstrādājumus atsavināt. Jebkura saņemta no Pasūtītāja priekšapmaksa par precēm netiek atgriezta.

4.5. Ja Pasūtītājs izvēlās maksas piegādes veidu, bet pēc preces saņemšanas vēlās preci atgriezt, Izpildītājs pasūtītājam atgriež tikai preces vērtību, piegādes izdevumi netiek atgriezti.

4.6. Ja Pasūtītājs izvēlās bezmaksas piegādi uz skolu, bet noteiktajā datumā un laikā neierodās saņemt pasūtījumu, tad Pasūtītājam lai saņemt pasūtījumu ir jāapmaksā kādu no maksas piegādes veidiem vai saņemt mūsu birojā. Pēc piegādes apmaksas Izpildītājs nodod pasūtījumu piegādes pakalpojuma nodrošinātajam.

4.7. Ja Pasūtītājs jebkādu iemeslu dēļ, vēlās atcelt pasūtījumu pirms tas ir saņemts (izpildīts), tad Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam 5 darba dienu laikā apmaksāto summu atskaitot bankas komisijas maksu par maksājuma uzdevuma apkalpošaniu 0,57 Eur.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. Izpildītājs nodrošina Izstrādājumu atbilstību šī līguma noteikumiem.

5.2. Pasūtot preces Pasūtītājam elmosa.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus elmosa.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums lietot un kopt Izstrādājumu atbilstoši Izstrādājuma paredzētajam mērķim un marķējumam vai Izstrādātāja papildus noteiktajiem Izstrādājuma lietošanas un kopšanas noteikumiem.

5.4. Ja Izpildītājs kavē izstrādājumu nodošanu/piegādi Pasūtītājam ilgāk kā desmit dienas no šajā līgumā paredzētā termiņa (šī līguma 2. punkts), Izpildītājs apņemas maksāt līgumsodu 0.01 % apmērā no pasūtījuma kopējās naudas summas kā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par pasūtījuma kopējo summu.

5.5. Par pasūtījuma kopējās naudas summas vai tās daļas samaksas nokavējumu (šī līguma 3.punkts) Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no pasūtījuma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā par kopējo naudas summu.

5.6. Ja Pasūtītājs kavē avansa maksājuma naudas summas samaksas termiņu ilgāk par 3 (trīm) dienām, tad Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma un prasīt zaudējumu atlīdzību, ja vien Puses nav rakstveidā vienojušās par termiņa nokavējumu.

5.8. Līgums tiek parakstīts elektroniski, pie pasūtījuma veikšanas.

5.9. Saskaņā ar vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jūsu dati tiek izmantoti lai nodrošināt līguma izpildi un preču piegādi.

5.10. Ja Pasūtītājs vēlas celt jebkāda veida pretenzijas pret Izpildītāju, ir jauzrāda maksājuma ordera kopiju un Pasūtītājam par to ir jaiesūta Izpildītājam uz e-pastu: [email protected]